Dentmedico

Souhlas pacienta s poskytováním informaci a určení osob, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu

v souladu s ust. § 31 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Pacient

(Souhlasím se zasíláním informací výsledků týkajících se mého zdravotního stavu, výsledků vyšetření a zdravotní dokumentace na tento email)

Zákonný zástupce (zákonní zástupci)

I. Kontaktní osoby a podávání informací (vyplní pacient)

Dle zákona jste oprávněn/a rozhodnout o tom, kterým osobám a v jakém rozsahu jsme oprávnění poskytovat informace o Vašem zdravotním stavu a o potřebných zdravotních výkonech.

Podání informace o svém zdravotním stavu se můžete vzdát, případně můžete určit osobu/osoby, které/ kterým má být tato informace podána. K vzdání se podání informace o zdravotním stavu se nepřihlíží, jde-li o informaci, že pacient trpí infekční nemocí nebo jinou nemocí, v souvislosti s níž může ohrozit zdraví nebo život jiných osob.

Váš ošetřující lékař je povinen informovat Vás, a/nebo Vámi uvedené osoby, o příčině a původu Vaší nemoci, pokud jsou známy, účelu, povaze poskytované zdravotní péče a každého vyšetřovacího nebo léčebného výkonu, jeho předpokládaném přínosu, jakož i o jeho důsledcích, alternativách a rizicích. Informace o těchto skutečnostech Vám budou sděleny a souhlasy s poskytnutím zdravotních služeb vyžádány ke každému výkonu zvlášť.

Váš souhlas s poskytnutím zdravotních služeb můžete odvolat. Odvolání souhlasu však není účinné, pokud již bylo započato provádění zdravotního výkonu, jehož přerušení může způsobit vážné poškození Vašeho zdraví nebo ohrožení Vašeho života.

II. Poučení o nahlížení do zdravotnické dokumentace a pořizování kopíi, opisů a výpisů ze zdravotnické dokumentace

Ze zákona máte právo nahlížet do své zdravotnické dokumentace (dále jen „ZD“), kterou naše zdravotnické zařízení vede v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb Vaší osobě a pořizovat ze ZD kopie a výpisy, vyjímaje informace o třetích osobách. Vaší žádosti o pořízení kopie nebo výpisu ze ZD vyhovíme v co nejkratším možném termínu. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že pořizování kopií a výpisů ze ZD je v souladu se zákonem zpoplatněno. Cena za jednu stranu kopie ZD činí 200 Kč vč. DPH.

III. Souhlas s nahlížením do vaší zdravotnické dokumentace a poskytováním péče ze strany osob ízskávajících způsobilost k výkonu zdravotnického povolání (vyplní pacient)

V souladu se zákonem Vám oznamujeme, že se na poskytování zdravotních služeb mohou podílet osoby získávající způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka, a to včetně nahlížení do ZD, do které mohou nahlížet v rozsahu nezbytném pro zajištění jejich výuky. Jako pacient však máte právo přítomnost těchto osob při poskytování zdravotních služeb a jejich nahlížení do Vaší ZD zakázat.

S umožněním přístupu osob získávajících způsobilost k výkonu zdravotnického povolání k mé ZD a s jejich přítomností při poskytování zdravotních služeb mé osobě:

Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů - General Data Protection Regulation (GDPR)